Něco málo o nás a gymnastice

Náš oddíl vznikl v roce 1993 nejprve jako součást v cvičení všestrannosti žákyň. Od roku 1996 je zaregistrován ČOS jako sportovní oddíl. Sportovní gymnastika je sport, který všestranně rozvíjí pohybové schopnosti cvičenců jako je síla, rychlost, obratnost, rovnováha, koordinace a rozsah pohybu. Ženy soutěží v přeskoku, bradlech o nestejné výši žerdí, kladině a prostných. Muži soutěří v prostných, přeskoku, kruzích, bradlech, koni našíř a hrazdě. Kromě přeskoku se na jednotlivých nářadích cvičí gymnastické sestavy ( prvky plynule na sebe navazující).

Náplň cvičení: je zaměřena na rozvoj pohybových schopností a dovedností potřebných ke zvládnutí základních gymnastických prvků a sestav např. šplh na tyči, přeskoky přes švihadlo, běh, skoky z malé trampolíny, posilování a následné protahování, zvyšování pohyblivosti horních a dolních končetin. Všechna tato cvičení formují postavu a dávají základní pohybovou vybavenost pro jiné sporty.

Gymnastky z našeho oddílu se zúčastňují župních přeborů ve všestrannosti, ty nejlepší i přeborů na republikové úrovni, kromě toho se podílíme na veřejných vystoupení, zúčastňujeme se sletových vystoupení.

Chci přihlásit dítě na gymnastiku